АБВГДЕЖЗИІЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ

Програми для дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу для дітей з вадами зору

Програми для дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу для дітей з вадами зору
Розділ: ● Дитяча офтальмологія

Книга рекомендована керівникам, вихователям-методистам, вчителям-дефектологам, вчителям-логопедам

Ціна: 0 грн.
Кількість сторінок:

Автори: І.М.Велитяк, Л.Ф.Іващенко, Л.А. Марунич, Н.Б. Матимеш, О.І.Мишенкова, Л.М.Садівська, А.Ю.Сороківський, Г.Є. Спірідонова, В.М. Ремажевська.
Рецензенти: Професор кафедри корекційної педагогіки ЛОІППО, канд. психол. наук, доцент, М.П. Матвеева
Завідувач дошкільного навчального закладу компенсуючого типу для дітей з вадами зору № 86, м. Львів, С.М. Зельман
Літературна редакція Л.О. Ремажевська

Дані програми рекомендовані керівникам, вихователям-методистам, вчителям-дефектологам (тифлопедагогам), вчителям-логопедам, вихователям дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу для дітей з вадами зору.

В програмах представлено загальнорозвиваючий блок, що включає фізичний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний, соціально-моральний розвиток та корекційний блок - програми з сенсорного виховання, з самообслуговування та формування культурно-гігієнічних навичок, просторового орієнтування, ритміки, логоритміки, корекції та розвитку мовлення, лікувальної фізкультури, ігрової діяльності.


Зміст

Пояснювальна записка до Програми - 4
Фізичний розвиток - 32
Логіко-математичний розвиток - 49
Ознайомлення з навколишнім середовищем - 57
Розвиток мовлення - 70
Художня література - 82
Художньо-естетичний розвиток - 89
Конструювання - 97
Музичне виховання - 102
Моральне виховання - 113
Корекційний блок
Програма з сенсорного виховання - 117
Программа з самообслуговування та формування культурно- гігієнічних навичок - 140
Програма з просторового орієнтування - 146
Програма з ритміки - 160
Програма з логоритміки - 170
Програма з розвитку та корекції мовлення - 177
Додаток 1. Рівні мовленнєвого розвитку слабозорих і сліпих дітей (за Волковою Л. С.) - 186
Додаток 2. Методика раннього виявлення схильності дітей до порушень писемного мовлення - 187
Додаток 3. Карта логопедичного обстеження дитини з вадами зору - 193
Програма з лікувальної фізкультури - 203
Додаток 1. Діагностича карта обстеження фізичного розвитку дитини з вадами зору - 212
Програма з ігрової діяльності - 228


Пояснювальна записка до Програми

Дана програма підготовлена з врахуванням вимог Базового компоненту дошкільної освіти, сучасних підходів та досягнень дошкільної та спеціальної освіти в Україні, специфіки роботи з дітьми, які мають вади зору.

Зміст програми апробовувався на базі експерементального закладу освіти Всеукраїнського рівня Львівського навчально-реабілітаційного центру для дітей з вадами зору «Левеня».

З позиції спеціальної педагогіки переглянуто ряд принципів, що лежать в основі програм дошкільних навчальних закладів загального типу, скореговані окремі розділи з врахуванням вимог до розвитку, навчання, виховання та корекції дітей з вадами зору. Збережений принцип комплексності - педагогічний процес охоплює всі основні напрямки розвитку дитини, а також передбачена система заходів по укріпленню та охороні здоров’я дитини. Використання деяких парціальних програм поєднується з роботою за іншими напрямками педагогічного процесу. Значне місце відведено комплексному вирішенню завдань з охорони життя і збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку на основі організації різноманітних видів дитячої творчої діяльності, корекції вад психофізичного розвитку.

Великий акцент робиться на створення умов для самостійного експериментування та пошукової активності самих дітей, заохочення їх до творчого ставлення до виконуваної діяльності, самовираженню та імпровізації в процесі її виконання. В програмі передбачена інтеграція різних видів діяльності, комплексність змісту, емоційне насичення атмосфери освітнього процесу. Для успішної реалізації завдань необхідним є оволодіння новими педагогічними технологіями з врахуванням особистісно-орієнтованої взаємодії педагога і дитини, нових форм та змісту співпраці педагогів з батьками, що сприяє подоланню формалізму в вихованні і навчанні дитини в умовах дошкільного закладу і сім’ї, використання нових моделей обладнання приміщень, зі створенням умов для індивідуальних корекційних занять.

Програма передбачає розвивальну функцію засвоєння дітьми знань, умінь, навичок, що забезпечує розвиток особистості з врахуванням психофізичних можливостей дитини з вадами зору.

Автори програми врахували важливий дидактичний принцип - розвиваюче навчання і наукове положення Л.С.Виготського про те, що правильно організоване навчання «веде» за собою розвиток. Це особливо важливо з огляду на те, що для дітей дошкільного віку з вадами зору характерні особливості сприймання, комунікації, фізичного розвитку, мобільності та просторової орієнтації, розвитку деяких психічних функцій. Поряд з цим враховано національні цінності і традиції, особливості національного виховання.

Програма розвитку і виховання - необхідний стрижень в роботі дошкільного навчального закладу. Головні пріоритети освіти : збереження здоров’я, забезпечення сприятливих умов для розвитку всіх дітей, незалежно від глибини та часу порушення психофізичного розвитку, поваги до прав дитини на збереження своєї індивідуальності при реалізації базисного змісту навчання і виховання. Дане видання представляє собою комплексну програму, в якій у єдності представлено не тільки основні змістовні лінії розвитку дитини дошкільного віку, а й корекційний компонент, розрахований на корекцію фізичного і психічного розвитку дитини з проблемами зору, що забезпечить їй змогу успішно продовжити навчання та інтегруватись в сучасному суспільстві. Важливими компонентами програми і педагогічного процесу у відповідності з нею є побудова режиму, едине тижневе тематичне планування при організації навчадбно-корекційного процесу, гігієнічні вимоги організації життя, занять, всіх видів дитячої діяльності, профілактика захворювань та зорових порушень.

Основне завдання виховання дитини дошкільного віку з проблемами зору - корекція вад психофізичного розвитку, розвиток компенсаторних механізмів, максимальне наближення психічного розвитку дитини до норми.

Важливу роль для попередження порушень розумового розвитку дитини відіграє максимально рання корекційно - розвиткова робота, яка дозволяє попередити утворення вторинних відхиленнь в розвитку дитини.

Діти з порушеннями зору, особливо зі значними, мають суттєві проблеми із засвоєнням суспільного досвіду, особливо в ранньому та дошкільному віці. В першу чергу у них спостерігається відсутність інтересу до навколишнього. Тому в організації життєдіяльності цих дітей особливу роль відіграють форми спеціально організованого педагогічного впливу, спрямовані на активізацію їх пізнавальної діяльності.

Основна форма корекційного впливу на дитину з вадами зору в дошкільному навчальному закладі - це організовані корекційні заняття (колективні, групові, індивідуальні), на якому провідна роль належить дорослому. Зміст корекційних занять визначається цією програмою.

Корекційний блок програми передбачає розвиток:

• комунікації і мовлення: діти з відхиленнями в розвитку погано контактують з дорослими, з іншими дітьми, не володіють способами засвоєння суспільного досвіду: діяти за наслідуванням, за зразком, за словесною інструкцією;

• загальної та дрібної моторики, координації рухів: порушення і недорозвиток дрібної моторики, зорово-рухової координації, невизначеність ведучої ролі певної півкулі головного мозку, відсутність співдружності обох рук, координації руки - ока характерні для дітей з вадами зору;

• просторової орієнтації: просторова орієнтація як важлива умова формування образу простору, орієнтації в навколишньому світі, лежить в основі різних видів діяльності: предметної, ігрової, трудової, зображувальної. У дітей з вадами зору формування просторових уявлень ускладнене умовами зорової депривації. Це впливає формування вміннь та навичок самообслуговування, предметно-ігрових дій, зображувальної діяльності тощо;

• культурно-гігієнічних навичок та самообслуговування: формування на належному та відповідному до віку рівня культурно-гігієнічних навичок та навичок самообслуговування у дітей з вадами зору є вкрай необхідним для їх успішної інтеграції в суспільство;

• сенсорики, чуттєвого пізнання: ранній і дошкільний вік - це періоди чуттєвого пізнання навколишнього. Відбувається становлення всіх видів сприйняття: зорового, тактильного, кінестетичного, слухового, формуються уявлення про навколишній світ.

У дітей з вадами зору чуттєві пізнання без корекційного впливу розвиваються повільно і не досягають того рівня, коли можуть стати основою будь-якої діяльності. Діти не володіють пошуковими способами пізнання, не враховують властивостей предметів, не вміють переносити досвід, отриманий з одним предметом на інший, навіть подібний. Порушене зорове співвідношення об’єктів не дозволяє дитині виділити самостійно суттєві ознаки предметів, що перешкоджає виконанню дій з цими предметами.

Основне корекційне завдання педагога - сформувати у дітей пошукові способи сприймання та орієнтації при виконанні завдань, розвивати зорову увагу до властивостей і співвідношень предметів, вміння враховувати ці властивості в практичних ситуаціях, розвивати зорові функції та вдосконалювати зорове сприймання.

• уявлень про оточуючий світ: уявлення формуються на основі цілісного (зорового, дотикового, кінестетичного, слухового) сприймання предметів. Цілісне сприймання предмету можливе лише за умови, коли діти сприймають предмет не глобально, а бачать в ньому зокрема форму, величину, виділяють істотні частини предмету, знання про які необхідні для дії з ним.

Уявлення про предмет чи явище є чіткими, коли вони поєднані зі словом-назвою предмету чи явища.

Зорові образи у дітей з вадами зору часто відірвані від словесного значення, слова, що означає частини предмету, його якості та дію. Корекційним завданням педагога є навчити дітей виділяти якості і властивості предметів, впізнавати і сприймати їх, а потім поєднувати зі словами. Достатній рівень сприймання забезпечує у дитини розвиток мислення, зокрема логічного.

Для того, щоби сенсорний досвід накопичувався і збагачувався постійно, необхідно навчати дітей діяти в певній послідовності, тобто організовувати перцептивне сприймання предметів за визначеним зазделегідь планом, а саме:

• сприймання цілісного образу предмету;
• виокремлення основних частин предмету, що обстежується, та визначення його властивостей (форми, величини, побудови тощо);
• визначення просторових взаємовідносин частин цілого відповідно один до одного (зліва, зправа, вище, нижче);
• виокремлення дрібних деталей предмету і встановлення просторових відношень до основних частин;
• повторне цілісне прийняття предмету.


Кол. страниц: 243. Год издания: 2010.


Теги:
детская офтальмология

Для того, щоб купити книгу "Програми для дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу для дітей з вадами зору" з доставкою по всій Україні (Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг та ін.) - будь ласка, додайте товар "Програми для дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу для дітей з вадами зору" в кошик та оформіть замовлення, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.


Також Вас можуть зацікавити:

Риков С.О., Варивончик Д.В., Кальченко А.М.

Книга присвячена історії розвитку офтальмології та офтальмологічної служби на території України протягом ХІХ-ХХ століть.
Детальніше ›

Ціна: 450 грн.
Салдан Й.Р.

Книга для хворих цукровим діабетом, а також для лікарів-офтальмологів, ендокринологів та лікарів загальної практики.
Детальніше ›

Ціна: 70 грн.
Ремажевська В.М.

Книга - посібник для батьків та педагогів
Детальніше ›

Ціна: 120 грн.
Сомов Е.Е.

Издание предназначено для офтальмологов, аспирантов, клинических ординаторов, врачей-интернов и семейных врачей.
Детальніше ›

Ціна: 1 450 грн.
Кошик
не обрано жодної книги
Кошик
не обрано жодної книги

Книги за тегами: